معاونین مرکز

معاونین مرکز:

·        آقای دکتر علیرضا جانبخش به عنوان معاون پژوهشی

·        آقای دکتر سیدحمید مدنی به عنوان معاون اداری- مالی

·        آقای دکتر مهدی زبیری به عنوان معاون دانشجویی

·        آقای علیرضا فرخی به عنوان معاون امور بین الملل و کارشناس امور پژوهشی مرکز