اولویت های پژوهشی

مرکز تحقیقات بیماری های کبد

 

1- کارآزمایی بالینی در زمینه درمان هپاتیت های ویرال

 

2- بررسی نتایج در درمان هپاتیت های ویرال در گروه های پرخطر

 

3- کارآزمایی بالینی در زمینه درمان های مکمل در هپاتیت های ویرال

 

4- ژنوتیپینگ و تعیین سویه های غالب هپاتیت های B، C و دلتا

5- کارآزمایی بالینی در زمینه واکسیناسیون هپاتیت B